Day 6 : Arizona

April 16th
Exit 53 to Scottsdale, AZ
85 Miles