Day 7 : Arizona

April 17th
Scottsdale, AZ to The Four Seasons
26 Miles